VOLG ONS OP INSTAGRAM, TAG JE VRIENDEN EN WIN COOLE PRIJZEN. KLIK HIER VOOR MEER INFO!

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Create it! Cosmetics van Canenco B.V. NEDERLAND ONLINE – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

1. INTRODUCTIE

Welkom op de Create it! Cosmetics Website (de “Site”) hierna ook “we”, “wij”, “onze”) biedt u de inhoud en diensten die op deze Site beschikbaar zijn aan in overeenstemming met de volgende algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en andere algemene voorwaarden en richtlijnen die u op onze Site kan terugvinden en die gerelateerd zijn aan bepaalde functionaliteiten, eigenschappen, promoties en de klantendienst, en welke allen geacht worden deel uit te maken van en inbegrepen te zijn in deze algemene voorwaarden (gezamenlijk, de “Gebruiksvoorwaarden van de Website ”). De Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn van toepassing op alle bezoekers en/of gebruikers van de Site.

2. UW VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Bij uw toegang of gebruik van de Site moet u zich houden aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, als ook aan de speciale waarschuwingen of instructies betreffende toegang en gebruik zoals op de Site vermeld. U zal altijd handelen volgens de wet, de gewoonten en de regels van de goede trouw. Het aanbrengen van veranderingen of wijzigingen aan de Site of aan enige Inhoud of diensten die op deze Site kunnen voorkomen is strikt verboden, evenals iedere aantasting van de integriteit of de goede werking van de Site. Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website zult u, indien u roekeloos of opzettelijk één van de verplichtingen uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website niet nakomt, aansprakelijk zijn voor alle verliezen en alle schade die dit teweeg brengt bij Create it! Cosmetics, onze verbonden ondernemingen, partners of licentiegevers, in overeenstemming met het toepasselijke recht.

3. PRIVACY

Gelieve ons Privacy beleid te lezen dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en uw toegang tot en bezoek aan de Sites regelt, zodat u onze privacy praktijken begrijpt.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle informatie en inhoud die beschikbaar zijn op de Site en diens “look and feel”, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, logo’s, dienstmerken, teksten, grafieken, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, datacompilaties en software, en de verzameling en organisatie daarvan (gezamenlijk, de “Inhoud ”), is eigendom van Create it! Cosmetics, haar verbonden ondernemingen, partners of licentieverstrekkers, en is beschermd onder de Nederlandse en internationale wetgeving, met inbegrip van doch niet beperkt tot wetgeving inzake copyright, auteursrechten en naburige rechten, rechten op databanken, softwarerechten, rechten op tekeningen en modellen en merken.

Met uitzondering van hetgeen uiteengezet wordt in Artikel 5 betreffende de beperkte licenties, of zoals is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, mag noch de Inhoud, noch enig onderdeel van de Site, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, wederverkocht, verkregen, gewijzigd of op een andere wijze geëxploiteerd worden, zij het volledig of ten dele en dit ongeacht de redenen daarvoor.

5. BEPERKTE LICENTIES

We verlenen u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de Site te bezoeken en er persoonlijk gebruik van te maken. Deze beperkte licentie omvat niet het rechtom: Deze beperkte licentie omvat niet het rechtom: (a) te framen of framing-technieken te gebruiken om de Site of enig gedeelte daarvan in te sluiten; (b) de Site of enige en/of alle Inhoud te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, te verkopen, in licentie te geven of te downloaden (behalve ‘caching’ of wanneer noodzakelijk om te Site te bekijken); (c) gebruik te maken van de Site of diens Inhoud voor andere redenen dan persoonlijk gebruik; (d) afgeleide werken gebaseerd op de Site of op enige en/of alle Inhoud, te wijzigen, te herzien, te maken of te creëren, behalve in de mate een dergelijk recht niet beperkt kan worden onder de toepasselijke wetgeving; (e) boekhoudkundige informatie te verzamelen ten voordele van uzelf of een andere partij; (f) metatags of enige andere ‘verborgen tekst’ te gebruiken, door gebruik te maken van enige en/of alle Inhoud; of (g) software robots, spiders, crawlers of vergelijkbare hulpprogramma’s te gebruiken voor het verzamelen en verkrijgen van gegevens of enige andere actie te ondernemen die een onredelijke belasting op onze infrastructuur veroorzaakt. U moet alle bedrijfseigen informatie die op de Site voorkomt of daarmee verbonden is of in de Site inbegrepen is, zonder wijzigingen aan te brengen, behouden.

We kennen u eveneens een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht toe om een hyperlink te creëren naar de homepage van de Site, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die de toegang naar onze Site mogelijk maakt via een link (i) mag alleen linken naar onze homepage en mag in geen geval een kopie maken van de Inhoud ervan; (ii) mag niet suggereren dat we een dergelijke website of de diensten of producten die erop worden aangeboden steunen; (iii) mag geen verkeerde voorstelling geven van de relatie met ons; (iv) mag geen inhoud bevatten die als smakeloos, obsceen, beledigend of controversieel zou kunnen worden geïnterpreteerd en mag enkel inhoud bevatten die legaal is en geschikt is voor alle leeftijden; (v) mag ons of onze producten of diensten niet voorstellen op een onjuiste, misleidende, minachtende of anderszins op beledigende of aanstootgevende manier, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; en (vi) mag niet linken naar een andere pagina van de Site dan de homepage. We behouden ons het recht voor om u naar eigen goeddunken te verzoeken om elke link naar onze Site te verwijderen, en na ontvangst van dergelijk verzoek zal u dergelijke link onmiddellijk verwijderen en iedere linking stopzetten tenzij het afzonderlijk uitdrukkelijk en schriftelijk door ons toegelaten werd om het linken te hervatten.

Elk ongeoorloofd gebruik door u van de Site of enige en/of alle Inhoud, beëindigt automatisch en onmiddellijk de beperkte licenties uiteengezet in dit Artikel 5, en dit zonder afbreuk te doen aan de andere rechtsmiddelen voorzien in het toepasselijke recht of in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website.

6. LINKS NAAR DERDEN

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina’s of enige andere websites waarnaar op onze Site gelinkt wordt of welke naar onze Site linken. Links die verschijnen op onze Site zijn er enkel voor het gemak van onze gebruikers en hun aanwezigheid betekent niet dat wij of onze verbonden ondernemingen of partners er de inhoud, de producten, de diensten of de leveranciers van goedkeuren. Wanneer u zelf links creëert naar of vanaf off-site pagina’s of andere websites is dat op eigen risico. We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van off-site pagina’s noch staan wij in voor de aanbiedingen daarvan, of van enige andere websites waarnaar op onze Site wordt gelinkt of welke naar onze Site linken, noch kunnen wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke pagina’s en websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun privacybeleid en algemene voorwaarden. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle off-site pagina’s en andere websites die u bezoekt aandachtig te lezen.

7. SPECIALE EIGENSCHAPPEN, FUNCTIONALITEITEN EN GEBEURTENISSEN

De Site kan bepaalde speciale eigenschappen en functionaliteiten of gebeurtenissen (zoals wedstrijden, loterijen of andere aanbiedingen) aanbieden die (a) onderworpen kunnen zijn aan gebruiksvoorwaarden, regels en/of maatregelen in aanvulling op of in plaats van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website; en (b) door ons of door derden aangeboden worden. In dergelijk geval zullen we u hiervan in kennis stellen en indien u ervoor kiest om voordeel te trekken uit deze aanbiedingen, dan dient u in te stemmen met de toepasselijkheid van dergelijke aanvullende of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, regels en/of richtlijnen.

8. GEBRUIKERSINHOUD

Wanneer u gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, tekeningen, video’s, berichten of andere materialen (“Gebruikersinhoud”) overdraagt, upload, post, e-mailt of anderszins beschikbaar maakt op de Site, bent u volledig verantwoordelijk voor deze Gebruikersinhoud. Dergelijke Gebruikersinhoud maakt een Voorstel uit onder Artikel 8. Dit betekent dat alle derden, en niet wij, volledig verantwoordelijk zijn voor alle Gebruikersinhoud die zij op de Site plaatsen. U stemt ermee in u niet in te laten met of anderen bij te staan of aan te moedigen om zich in te laten met het overdragen, uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins beschikbaar maken op de Site van Gebruikersinhoud (a) die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, treiterend, nadelig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op iemands privacy, haatvol, of racistisch, etnisch of anderszins ontoelaatbaar is; (b) die u niet beschikbaar mag maken krachtens enige wet of krachtens een contractuele of fiduciaire relaties; (c) waarvan u weet dat ze foutief, onnauwkeurig of misleidend is; (d) waarvoor u werd vergoed of waarvoor u enige vergoeding ontvangen hebt van een derde; of (e) die een inbreuk is op enig patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht, naburige rechten, rechten voor databanken of andere eigendomsrechten van enige partij. Bovendien stemt u ermee in geen softwarevirussen, ongevraagde of niet-toegelaten reclame, werving of promotiemateriaal, met inbegrip van kettingbrieven, massa mailings, of enige vorm van “spam” over te dragen, te uploaden, te posten, te e-mailen of anderszins beschikbaar te maken. U stemt er verder mee in om (i) u niet uit te geven voor een andere persoon of entiteit, of uw verwantschap met een bepaalde persoon of entiteit op valse wijze te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen; (ii) geen derde te “stalken” of anderszins te intimideren, met inbegrip van het goedkeuren van intimidatie van een ander of enige partij in de val te lokken of schade toe te brengen, met inbegrip van het berokkenen van schade op enige manier aan minderjarigen; (iii) geen briefhoofden te vervalsen of anderszins tekens te manipuleren teneinde de oorsprong van enig Gebruikersinhoud te verbergen; iv) niet opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving te schenden; of (v) geen persoonlijk identificeerbare gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, we onderschrijven of controleren de op de Site overgedragen of geplaatste Gebruikersinhoud niet en we bieden bijgevolg geen garanties betreffende de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikersinhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van deze Site blootgesteld kunt worden aan Gebruikersinhoud die beledigend, onbehoorlijk of ontoelaatbaar is voor u. We zijn in geen enkel geval op enige wijze verantwoordelijk voor enige Gebruikersinhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in Gebruikersinhoud, of voor enig door u opgelopen verlies of schade van enigerlei aard ten gevolge van het gebruik van enige Gebruiksinhoud die werd overgedragen, geüpload, gepost, gemaild of anderszins ter beschikking gesteld via deze Site.

U erkent dat wij het recht hebben (doch niet de verplichting) om naar eigen goeddunken te weigeren om Gebruikersinhoud te posten dan wel te verwijderen en wij houden ons het recht voor om Gebruikersinhoud te wijzigen, in te korten of te verwijderen. Zonder het voorgaande of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website te beperken beschikken wij over het recht om alle Gebruikersinhoud te verwijderen die deze Gebruiksvoorwaarden van de Website schendt of anderszins ontoelaatbaar is en we behouden ons het recht voor om diensten te weigeren zonder daar voorafgaandelijk informatie over te geven aan gebruikers die een inbreuk maken op deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of andermans rechten schenden.

9. VERWIJDEREN VAN GEBRUIKERSINHOUD

Indien u een deel van of al uw Gebruikersinhoud, zoals uw beoordelingen en opmerkingen die u op de Site of via andere mobiele applicaties gepost heeft, wilt verwijderen gelieve dan contact NEEM CONTACT MET ONS OP waarin u de volgende informatie weergeeft: uw naam, voornaam, gebruikersnaam (indien toepasselijk), het e-mail adres dat u gebruikt voor uw account waarmee u zich op onze Site of via andere mobiele applicaties aanmeldt, datum van de publicaties die u wenst te verwijderen (indien u hierover beschikt). Het is mogelijk dat wij uw verzoek niet kunnen behandelen indien u ons deze informatie niet geeft. Wij merken op dat wij tien (10) werkdagen nodig hebben om de betreffende inhoud te verwijderen.

10. KLACHTEN BETREFFENDE INBREUKEN

We respecteren andermans intellectuele eigendom. Indien u vermoedt dat een werk op de Site op zodanige wijze werd gekopieerd dat het een inbreuk inhoudt op een intellectueel eigendomsrecht, gelieve het contact formulier in te vullen om te ontdekken hoe u ons in kennis stelt van een beweerde inbreuk.

11. PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

Wij doen er redelijkerwijze alles aan om ervoor te zorgen dat alle bijzonderheden, omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen van de producten op deze Site juist zijn op het moment dat de betreffende informatie in het systeem wordt ingevoerd. Wij garanderen echter niet – voor zover dit wettelijk is toegestaan – dat de productomschrijvingen, kleurstellingen en andere content op de Site juist, volledig, betrouwbaar en actueel zijn en geen fouten bevatten. Hoewel we ernaar streven om de Site zo actueel mogelijk te houden, is het mogelijk dat de informatie die op een bepaald moment op deze Site wordt vermeld, met inbegrip van productomschrijvingen, niet altijd precies met een product overeenkomt op het moment dat u een bestelling plaatst.

12. VERKLARINGEN EN GARANTIES: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht wordt deze site weergegeven “zoals het is”. We geven geen verklaringen of garanties van welke aard ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van latente/verborgen gebreken in verband met deze gebruiksvoorwaarden van de website of de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties betreffende verkoopbaarheid, het niet overtreden van of de geschiktheid voor een bepaald doel, of latente/verborgen gebreken, behalve in de mate dat dergelijke verklaringen en garantie niet wettelijk uit te sluiten zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij, voor zover en in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in geen enkele omstandigheid (zij het contractueel, buitencontractueel (daarin inbegrepen nalatigheid), inzake latente/verborgen gebreken of op gelijk welke andere basis) verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig a) onderbreking van de commerciële activiteiten (b) vertraagde toegang of onderbreking van de toegang tot de site. (c) het niet afleveren de vernietiging of wijsicing van gegevens: (d) verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit transacties met of de aanwezigheid van off-site links op de site. (d) verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit transacties met of de aanwezigheid van off-site links op de site. (e) Computervirussen, het falen of slecht functioneren vaan het systeem hetgeen kan plaatsvinden in het kader van uw gebruik van de site, daaronder begrepen via hyperlinks naar of van website van derden. f) Enige onnauwkeurigheden of weglatingen in de inhoud. (g) gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen.

Verder zijn wij ook niet aansprakelijk, voor zover en in de ruimste make toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor enige indirecte, speciale bestraffende (‘punitieve’), incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook. Verder zijn wij ook niet aansprakelijk, voor zover en in de ruimste make toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor enige indirecte, speciale bestraffende (‘punitieve’), incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook. (inclusief verlies van winsten, verlies van spaargelden, zaken, omzet en gegevens als ook aanspraken van derden) die samenhangt met de site of uw gebruik daarvan ongeacht onze manier van handelen (op grond van een contract, een onrechtmatige daag – Met inbegrip van nalatigheid dat dergelijke schade zich zou voordien en in geen geval zal onze globale totale aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook hoger zijn dan honderd dollar (of het equivalent daarvan in Euro). Aangezien in sommige landen het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke landen beperkt voor zover in de ruimste mate is toegestaan onder die toepasselijke wetgeving.

Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zullen niet van toepassong zijn indien de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van de tot de leidinggevende behorende ondergeschikten van Create it! Cosmetics.

Het vorenstaande laat uw wettelijke rechten als consument op grond van het toepasselijke recht onverlet.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze Gebruiksvoorwaarden van de Website worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of de Site zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

14. TOESTEMMING OM KENNISGEVINGEN ELEKTRONISCH TE ONTVANGEN VIA PLAATSING OP DE SITE EN VIA E-MAIL

U stemt ermee in om alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicaties (gezamenlijk “Kennisgevingen”) waarnaar deze Gebruiksvoorwaarden van de Website verwijzen elektronisch van ons te ontvangen, met inbegrip van doch zonder beperking, via e-mail of via het plaatsen van berichten op deze Site. U erkent dat dergelijke berichten geen directe marketing of berichten met een commercieel karakter zijn maar dat deze een puur informatief en transactioneel karakter zullen hebben. U stemt ermee in dat alle Kennisgevingen die wij op elektronische wijze aan u verstrekken, en elke toestemming die u via elektronische weg aan ons verleent (b.v. door een hokje aan te vinken), voldoen aan alle wettelijke vereisten opdat dergelijke communicatie schriftelijk en ondertekend zou zijn. Om afstand te doen van uw toestemming om alle Kennisgevingen elektronisch te ontvangen, moet u ons in kennis stellen van de intrekking van zulke toestemming via NEEM CONTACT MET ONS OP en moet u het gebruik van deze Site stopzetten. In een dergelijk geval zullen alle rechten die aan u overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden van de Website werden toegekend van rechtswege ingetrokken worden, met inbegrip van maar zonder daartoe beperkt te zijn, de beperkte licenties zoals uiteengezet in Artikel 5. Jammer genoeg kunnen we de voordelen van deze Site niet verschaffen aan gebruikers die niet kunnen instemmen met de elektronische ontvangst van Kennisgevingen.

Deze toestemming tot het ontvangen van Kennisgevingen staat volledig los van enige keuze die u zou maken met betrekking tot het ontvangen van marketing communicaties. De keuzemogelijkheden met betrekking tot het ontvangen van marketing communicatie worden uiteengezet in ons Privacybeleid.

15. ALGEMEEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden van de Website de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons uitmaken voor wat betreft het gebruik van de Site en dat ze alle eerdere voorstellen, overeenkomsten en andere communicaties teniet doen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden van de Website op ieder moment te wijzigen door, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, de veranderingen op de Site te plaatsen en een bericht te verspreiden betreffende de wijziging voor zover dit wettelijk is toegestaan. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht zodra ze op de Site geplaatst zijn en nadat de kennisgeving omtrent deze wijzigingen geplaatst werd. Wanneer u de Site vervolgens verder gebruikt, duidt dat op uw akkoord met alle gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van de Website. U moet zich onmiddellijk neerleggen bij deze beëindiging of elke andere kennisgeving, daarin inbegrepen, indien van toepassing, het stopzetten van alle gebruik van de Site.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website mag opgevat worden als het oprichten van een agentschap, partnerschap of andere vorm van samenwerking tussen u en ons. Indien wij zouden nalaten u te verzoeken om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website uit te voeren, tast dit geenszins ons volledige recht aan om dergelijke uitvoering op een later moment te vragen, noch zal onze verklaring met betrekking tot een inbreuk op één bepaling of een deel daarvan opgevat worden als een verklaring van afstand van rechten met betrekking tot de overige bepalingen. Ingeval een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website niet-afdwingbaar of nietig blijkt te zijn volgens het toepasselijke recht of de nietigheid ervan wordt uitgesproken door de bevoegde rechtbank, dan zorgt deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid er niet voor dat de Gebruiksvoorwaarden van de Website onafdwingbaar of nietig zijn in hun geheel maar zullen deze bepalingen,voor zover mogelijk, aangepast en geïnterpreteerd worden teneinde de oorspronkelijke doelstellingen van partijen weer te geven, zoals aangegeven in de oorspronkelijke bepalingen.

Heeft u vragen omtrent deze algemene voorwaarden, gelieve dan contact met ons op te nemen via ons contact formulier.

17. BELEID INZAKE KLACHTEN BETREFFENDE INBREUKEN

Indien u vermoedt dat intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde materialen op zodanige wijze gekopieerd werden dat het een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten inhoudt, gelieve dan een e-mail of een schriftelijke kennisgeving te sturen naar onze Aangewezen Agent voor kennisgevingen van inbreuken en hem het volgende te verstrekken: Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen in naam van de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht dat vermoedelijk werd geschonden; Identificatie van het (de) door intellectuele eigendomsrecht(en) beschermd werk(en) waarvan u beweert dat ze geschonden word(t)(en); Een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en de locatie van dat materiaal op de Site; Uw adres, telefoonnummer en e-mail adres; Een verklaring waarin u zegt te goeder trouw te geloven dat het gebruik van het materiaal op de door u gerapporteerde wijze niet toegestaan is door de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger, of de wet; en Een verklaring waarin u, op straffe van meineed, stelt dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht bent of gemachtigd bent om te handelen in naam van de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht.

Mocht u vragen hebben of contact zoeken met betrekking to kennisgevingen van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, dan kunt u contact opnemen via ons contact formulier.